Зразок договору

 

Примірний                                                                                         Затверджено загальними зборами
засновників протокол №53 від 11.07.2017р.

 

ДОГОВІР
ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ № 2-00000001
Відділення ПТ “Ломбард “Ажур” №2                                                                             19.06.2017р.

м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 20

 

Укладений між ПТ “Ломбард “Ажур”, що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, б. 114, кв.1, надалі називається  “Ломбард” та громадянином(кою):

______________________________________________________________________________________

піб

ідентифікаційний номер ______________ на підставі документу: паспорт  серія , номер, виданий, що мешкає за адресою:_________________________, який надалі називається “Позичальник”, про те що Позичальник отримав від Ломбарду кредит в розмірі: ______________ грн (сума прописом) на строк   30   днів до  (термін) включно, який забезпечує заставою у вигляді (найменування, кількість, вага, проба, інші характеристики):

яка оцінюється Ломбардом сумою в  ____________ грн (сума прописом).

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ: Ломбард надає Позичальнику  фінансовий кредит  під заставу майна, яка на строк дії Договору зберігається в Ломбарді, на умовах повернення  всієї суми кредиту та сплати відсотків за користування кредитом на визначений строк. Першим днем дії Договору вважається день його підписання та надання фінансового кредиту та приймання застави; останнім днем вважається день повернення  повної суми кредиту та відсотків за користування кредитом, повернення застави Позичальнику, або при неповерненні кредиту та відсотків день звернення  стягнення  на заставне майно, яке  відбувається  на наступний день за днем, який вказаний в Договорі, як останній день повернення кредиту.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:Цей Договір є примірним та змішаним по своєї суті Договором фінансового кредиту та Договором застави і складений відповідно до діючих цивільно-правових норм, відповідає вимогам, встановленим для фінансових договорів та враховує  вимоги Внутрішніх правил надання фінансових кредитів ПТ “Ломбард “Ажур”.

ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН:

1.Позичальник зобов’язується повернути кредит повністю до вказаного терміну та виплатити Ломбарду гроші за користування кредитом з  розрахунку   0.6% від суми кредиту за кожен календарний день користування кредитом, враховуючи день видачі та день повернення кредиту, що становить ______ грн (сума прописом).

2.Позичальник має право достроково повернути кредит. При цьому сума за користування кредитом перераховується з урахуванням фактичного строку користування у календарних днях.

3.В разі своєчасної, часткової або дострокової сплати відсотків без повернення основної суми кредиту наступний термін сплати відсотків настає через 30 календарних днів, рахуючи з дати, по яку були сплачені відсотки, та продовженням строку дії договору на 30 календарних днів.

4.Ломбард має право, у разі неповернення Позичальником кредиту в строк, за своїм самостійним рішенням одержати задоволення своїх вимог до Позичальника за рахунок заставленого майна здійсненням звернення

стягнення на предмет  застави шляхом його продажу на наступний календарний день після закінчення строку повернення кредиту, та анулювати борг Позичальника, компенсувавши його суму з виручки від реалізації предмета застави. Якщо одержані від продажу Ломбардом предмета застави грошові суми перевищують розмір забезпечених заставою вимог, різниця, за згодою сторін, залишається у розпорядженні Ломбарду.

5.Ломбард  зобов’язується повернути заставу Позичальнику при повному виконанні зобов’язань щодо термінів, сум повернення кредиту та сплаті відсотків за користування кредитом.

6.Відсоткова ставка є фіксованою і не може змінюватися до кінця дії Договору і становить 219% на рік.

7.Згідно домовленості сторін, зміст та інші умови цього договору є комерційною таємницею. Будь-які конфіденційні відомості щодо цього договору можуть бути розголошені виключно на підставах, передбачених законодавством України.

8.Передаючи у заставу майно, Позичальник засвідчує, що це майно належить йому на праві приватної власності, ніде не заставлене, під забороною відчуження не знаходиться.

9.Договір вважається укладеним з дати підписання його сторонами. Договір украдено у двох примірниках — по одному для кожної із сторін.

  1. Наступним підписом Позичальник підтверджує, що з Внутрішніми правилами надання фінансових послуг Ломбардом та змістом  ст.12 ЗУ “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” про право на інформіцію він ознайомлений: ____________________
  2. При підписанні цього договору Позичальник підтверджує, що зміст Договору йому зрозумілий, він зобов’язується не використовувати отриманий кредит на фінансування терористичної діяльності та інші протиправні цілі, передбачені Кримінальним кодексом України.

ПІДПИСИ СТОРІН:

ЛОМБАРД

Повне товариство “Ломбард “Ажур” Шабаліна С.Г., Шабаліної О.С.”м. Кропивницький , вул. Віктора Чміленка, б.114, кв.1, код ЄДРПОУ 30226854, ІПН

302268511230, р/р 265092901 в “Райффайзен Банк Аваль” м. Київ МФО 380805

за дорученням керівника _______________________

__________________

підпис                                     м.п.

 

ПОЗИЧАЛЬНИК

 

(Відомості  про позичальника)

 

 

 

___________________________

підпис

 

 

Сплачено “__” __________ 201_ р. сума % __________________________ грн за ________ днів.

 

Термін дії договору продовжено до “__” ____________ 201_ р.

 

Сплачено “__” __________ 201_ р. сума % __________________________ грн за ________ днів.

 

Термін дії договору продовжено до “__” ____________ 201_ р.

 

Сплачено “__” __________ 201_ р. сума % __________________________ грн за ________ днів.

 

Термін дії договору продовжено до “__” ____________ 201_ р.

 

 

Сплачено “__” __________ 201_ р. сума % __________________________ грн за ________ днів.

 

Термін дії договору продовжено до “__” ____________ 201_ р.

 

 

Сплачено “__” __________ 201_ р. сума % __________________________ грн за ________ днів.

 

Термін дії договору продовжено до “__” ____________ 201_ р.

 

Сплачено “__” __________ 201_ р. сума % __________________________ грн за ________ днів.

 

Термін дії договору продовжено до “__” ____________ 201_ р.

 

РОЗПИСКА.

 

Я, громадянин (ка) ____________________________________________________ предмети застави

одержав, претензій не маю.

 

_________________________________                                                “__” _______________201_р.

(підпис)